Thứ Tư, 26/06/2024

PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT

Báo cáo công tác PCTN

Thứ Sáu, 22/09/2023 Đã xem: 124

Công khai ngân sách

Thứ Sáu, 22/09/2023 Đã xem: 110

Kế hoạch PCTN của huyện

Thứ Sáu, 22/09/2023 Đã xem: 27

Kế hoạch PCTN của UBND tỉnh

Thứ Sáu, 22/09/2023 Đã xem: 29

Nghị định 130/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, đơn vị  

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO CÔNG TÁC THANH TRA, TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

NGHỊ ĐỊNH 19/2020/NĐ-CP ngày 12/2/2020 KIỂM TRA, XỬ LÝ KỶ LUẬT TRONG THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

THÔNG TƯ 145/2020/TT-BCA ngày 29/12/2020 QUY ĐỊNH THẨM QUYỀN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, BIỆN PHÁP BẢO VỆ TÍNH MẠNG, SỨC KHỎE, TÀI SẢN, DANH DỰ, NHÂN PHẨM CỦA NGƯỜI TỐ CÁO VỀ HÀNH VI THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN VÀ HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

Chính phủ ban hành Nghị định 56/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 96/2016 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Chính phủ ban hành Nghị định 56/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 96/2016 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Thứ Tư, 19/07/2023 Đã xem: 35

ĐỀ MỤC 33.5

THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Thứ Tư, 19/07/2023 Đã xem: 209

ĐỀ MỤC 33.5

THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

Thứ Tư, 19/07/2023 Đã xem: 119

ĐỀ MỤC 33.8

THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Thứ Tư, 19/07/2023 Đã xem: 244

ĐỀ MỤC 33.10

TỔ CHỨC VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

Thứ Tư, 19/07/2023 Đã xem: 175

ĐỀ MỤC 35.10

TỔ CHỨC TÒA ÁN NHÂN DÂN

Thứ Tư, 19/07/2023 Đã xem: 127

ĐỀ MỤC 35.9

TỔ CHỨC QUỐC HỘI

Thứ Tư, 19/07/2023 Đã xem: 29

ĐỀ MỤC 35.8

TỔ CHỨC CHÍNH PHỦ

Thứ Tư, 19/07/2023 Đã xem: 43

ĐỀ MỤC 35.6

TỔ CHỨC CHÍNH PHỦ

Thứ Tư, 19/07/2023 Đã xem: 43

ĐỀ MỤC 35.6

CỰU CHIẾN BINH

Thứ Tư, 19/07/2023 Đã xem: 28

ĐỀ MỤC 36.6

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

Thứ Tư, 19/07/2023 Đã xem: 159

ĐỀ MỤC 35.4

GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

Thứ Tư, 19/07/2023 Đã xem: 24

ĐỀ MỤC 25.7

TỐ TỤNG DÂN SỰ

Thứ Tư, 19/07/2023 Đã xem: 24

ĐỀ MỤC 37.5

HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ

Thứ Tư, 19/07/2023 Đã xem: 26

ĐỀ MỤC 37.1

DÂN QUÂN TỰ VỆ

Thứ Tư, 19/07/2023 Đã xem: 155

ĐỀ MỤC 25.5

TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO

Thứ Tư, 19/07/2023 Đã xem: 28

ĐỀ MỤC 38.1

THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP  

Thứ Tư, 19/07/2023 Đã xem: 180

ĐỀ MỤC 33.7

ĐẤT ĐAI

Thứ Tư, 19/07/2023 Đã xem: 26

ĐỀ MỤC 11.1

(Chinhphu.vn) - Chiều 21/6, thảo luận dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại Quốc hội, có đại biểu đề nghị để giải quyết những vướng mắc trong thu hồi đất, trước hết cần xác định thu hồi đất có phải là trưng mua quyền sử dụng đất hay không.

Chuyển tiền nhầm tài khoản là một trải nghiệm tồi tệ khi thực hiện các giao dịch, khiến nhiều người lo lắng đặt câu hỏi liệu có lấy lại được tài sản hay không?

 Với những tài liệu chính sử còn lại đến nay, Việt Nam có đủ cơ sở pháp lý để chứng minh người Việt Nam đã có chủ quyền lịch sử từ rất lâu đời trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Chủ quyền này hoàn toàn phù hợp với tập quán cũng như luật pháp quốc tế về việc xác lập và khẳng định chủ quyền lãnh thổ.

Quy định mới về thủ tục xin giấy phép xây dựng công trình. Giấy phép xây dựng là văn bản pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời công trình. Việc xin phép xây dựng công trình được coi là cơ sở đảm bảo quản lý nhà nước về xây dựng, đặc biệt là việc xây dựng theo quy hoạch và tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các cá nhân, tổ chức, hộ gia đình trong xây dựng công trình; đồng thời tạo điều kiện kiểm tra, giám sát, xử lí các vi phạm về trật tự xây dựng.

 Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã ban hành Văn bản số 3420 /HD-BVHTTDL hướng dẫn việc sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhằm thống nhất việc sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn việc sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca như sau:

[VPLUDVN] Việc tiếp cận các vấn đề nghĩa vụ quốc gia từ các điều ước quốc tế về quyền con người có thể xuất phát từ các căn cứ khác nhau như căn cứ vào tính chất của nghĩa vụ, căn cứ vào đôi tượng chịu sự điều chỉnh của công ước, căn cứ vào phạm vi và các lĩnh vực chịu sự tác động cùa công ước.

Tại dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề xuất 13 hành vi bị nghiêm cấm liên quan đến đất đai.

Chính sách đất đai là gì?

Thứ Ba, 14/02/2023 Đã xem: 484

Chia thừa kế theo pháp luật

Thứ Ba, 14/02/2023 Đã xem: 30

HÀNH VI HỦY HOẠI ĐẤT

Thứ Ba, 14/02/2023 Đã xem: 57

Khiếu nại đất đai là gì?

Thứ Ba, 14/02/2023 Đã xem: 45

Nghị định 43/2014/NĐ-CP

Thứ Ba, 14/02/2023 Đã xem: 104

Tranh chấp đất đai là gì?

Thứ Ba, 14/02/2023 Đã xem: 18

Thừa kế theo pháp luật

Thứ Ba, 14/02/2023 Đã xem: 30

Thủ tục tách thửa đất

Thứ Ba, 14/02/2023 Đã xem: 55

BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

Thứ Hai, 19/09/2022 Đã xem: 28

BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

 Nội dung cơ bản tuyên truyền Luật Phòng, chống tham nhũng

 Một số nội dung đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong tình hình mới

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN VÀ HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

 Mục đích, yêu cầu và nội dung tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong Đảng ?

Tăng cường công tác tuyên truyền về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Chấn chỉnh ngay khuyết điểm trong công tác phòng, chống tham nhũng

Nội dung cơ bản tuyên truyền Luật Phòng, chống tham nhũng

Hướng dẫn số 27-HD/BTGTW ngày 20/2/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, lãng phí

BÀI TUYÊN TRUYỀN Công tác phòng chống tham nhũng

Nội dung tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng

ĐA DẠNG HÓA CÁC HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG GIAI ĐOẠN 2019-2021”

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC TRONG CÔNG TÁC CÁN BỘ VÀ CHỐNG CHẠY CHỨC, CHẠY QUYỀN

Nghị định 59/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống tham nhũng

Tuyên truyền, phTUYÊN TRUYỀN MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ HÀNH VI THAM NHŨNGổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng

QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM VÀ THẨM QUYỀN CỦA ỦY BAN KIỂM TRA TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ

Chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng

QUY ĐỊNH XỬ LÝ KỶ LUẬT ĐẢNG VIÊN VI PHẠM

QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA BAN NỘI CHÍNH TRUNG ƯƠNG VỚI UỶ BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG TRONG CÔNG TÁC NỘI CHÍNH, PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG VÀ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT, THI HÀNH KỶ LUẬT ĐẢNG

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY ĐỊNH SỐ 47-QĐ/TW, NGÀY 01-11-2011 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG VỀ NHỮNG ĐIỀU ĐẢNG VIÊN KHÔNG ĐƯỢC LÀM

Nghị định 04/2014/TT-TTCP ngày 18/9/2014 của Chính phủ về nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng

Thư viện ảnh
Xem thêm
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?