Thứ Tư, 22/05/2024

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh Ninh Bình"

Thứ Hai, 02/10/2023 Đã xem: 100

Thực hiện Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 7/3/2023 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh Ninh Bình năm 2023 và Kế hoạch số 27/KH-BCĐ ngày 6/3/2023 của Ban chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG tỉnh Ninh Bình về việc thực hiện Chương trình truyền thông phục vụ Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Ninh Bình năm 2023. Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Ninh Bình ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh Ninh Bình", cụ thể như sau:

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến

Cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp tại xã NTM nâng cao Khánh Thủy (Yên Khánh). Ảnh: Hoàng Hiệp

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, trong tỉnh về các nội dung của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; quan điểm, định hướng, mục tiêu, cơ chế chính sách hỗ trợ của nhà nước, những kết quả đã đạt được, bài học kinh nghiệm, những cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Ninh Bình. 

- Phát huy vai trò chủ thể, khơi dậy tinh thần tự giác, ý chí quyết tâm, ý thức trách nhiệm cao của chính quyền và nhân dân trong tham gia hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu tỉnh Ninh Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. 

2. Yêu cầu 

- Tổ chức thiết thực, hiệu quả, thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên, cộng đồng và các tầng lớp nhân dân. 

- Kiểm tra, đánh giá, chấm điểm một cách khách quan, chính xác. 

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các huyện, thành phố phát động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân đang sinh sống, làm việc, học tập trên địa bàn tỉnh Ninh Bình tích cực hưởng ứng, tham gia. 

II. NỘI DUNG 

1.Tên cuộc thi: 

Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Ninh Bình". 

2.Đối tượng tham gia 

Là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị hành chính Nhà nước, doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân đang sinh sống, làm việc, học tập trên địa bàn tỉnh Ninh Bình (trừ các thành viên trong Ban tổ chức, Tổ giúp việc Cuộc thi). 

3.Nội dung, hình thức cuộc thi 

- Tìm hiểu các kiến thức, quy định pháp luật của Trung ương và của tỉnh Ninh Bình về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

- Thi trắc nghiệm trực tuyến trên mạng Internet, tại địa chỉ website http://thitructuyennongthonmoi.ninhbinh.gov.vn và đường dẫn trên Cổng/Trang thông tin điện tử: Cổng Thông tin điện tử Ủy ban nhân dân tỉnh tại địa chỉ https://ninhbinh.gov.vn); Cổng Thông tin điện tử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tại địa chỉ http://www.tinhuyninhbinh.vn; Trang thông tin điện tử của Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh tại địa chỉ https://vpdpnongthonmoi.ninhbinh.gov.vn và các báo, tạp chí điện tử, trang/cổng thông tin điện tử đã liên kết với website Cuộc thi. 

4. Thời gian 

Cuộc thi tổ chức thành 3 đợt trong năm 2023, cụ thể: 

+ Đợt 1: từ 8 giờ ngày 01/10/2023 đến 17 giờ ngày 10/10/2023; 

+ Đợt 2: từ 8 giờ ngày 11/10/2023 đến 17 giờ ngày 20/10/2023. 

+ Đợt 3: từ 8 giờ ngày 21/10/2023 đến 17 giờ ngày 30/10/2023. 

5. Cơ cấu, giá trị giải thưởng 

Cơ cấu giải thưởng gồm 30 giải thưởng cá nhân và 11 giải thưởng tập thể. 

5.1. Giải thưởng cá nhân: 

30 giải thưởng trao cho các cá nhân đạt giải của 03 đợt thi gồm Giấy chứng nhận kèm theo giải thưởng. Mỗi đợt thi gồm 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba và 04 giải khuyến khích. 

Cụ thể: 

- 01 giải nhất: trị giá 2.000.000 đồng; 

- 02 giải nhì: mỗi giải trị giá 1.500.000 đồng; 

- 03 giải ba: mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng; 

- 04 giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 500.000 đồng. 

5.2. Giải thưởng tập thể (khi kết thúc Cuộc thi): 

11 giải thưởng, gồm cả giấy khen, cờ của Ban tổ chức và giải thưởng. Giải thưởng tập thể trao cho các 3 địa phương, đơn vị có thành tích trong việc triển khai, tuyên truyền vận động và tham gia Cuộc thi tại địa phương, đơn vị. 

Cụ thể: 

- 01 giải nhất: tiền thưởng trị giá 5.000.000 đồng; 

- 02 giải nhì: tiền thưởng mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng; 

- 03 giải ba: tiền thưởng mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng; 

- 05 giải khuyến khích: tiền thưởng mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng. 

6. Chấm thi và công bố kết quả 

- Ban tổ chức chấm kết quả theo từng đợt. Mỗi đợt thi người tham gia sẽ trả lời 11 câu hỏi trong thời gian 15 phút; trong đó 10 câu hỏi trắc nghiệm kiến thức về Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Ninh và 01 câu hỏi dự đoán số người tham gia cuộc thi. Mỗi câu hỏi có 04 đáp án, trong đó có 01 đáp án đúng. 

- Kết quả các đợt thi sẽ được công bố sau khi kết thúc các đợt thi trên Website của Cuộc thi, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh và trên phương tiện thông tin đại chúng khác. 

- Tiến hành tổng kết và trao giải cho các cá nhân, tập thể đạt giải thưởng, thời gian trao giải thưởng dự kiến tháng 11/2023. 

- Cá nhân, tập thể đạt giải có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân để Ban tổ chức Cuộc thi hoàn thiện các thủ tục trao thưởng. 

7. Tài liệu phục vụ cuộc thi 

Các tài liệu tham khảo có liên quan đến cuộc thi được đăng tải trên website Cuộc thi; đường dẫn trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh, trang thông tin của Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh và các báo, tạp chí điện tử, trang/cổng thông tin điện tử đã liên kết với website Cuộc thi. 

III. DỰ KIẾN KINH PHÍ TỔ CHỨC CUỘC THI 

Nguồn kinh phí: Từ nguồn ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Ninh Bình năm 2023 (đã giao Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh tại Quyết định số 318/QĐ-UBND ngày 08/5/2023 của UBND tỉnh). 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Ninh Bình). 

- Là cơ quan thường trực, xây dựng kế hoạch chi tiết, ban hành thể lệ Cuộc thi; phát động và tổ chức Cuộc thi; quyết định thành lập Ban Tổ chức, Tổ giúp việc và chuẩn bị nội dung, điều kiện cần thiết phục vụ Cuộc thi. 

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan hoàn thiện phần mềm dự thi, quản trị điều hành trong thời gian diễn ra Cuộc thi. 

- Chủ trì, xây dựng bộ câu hỏi, đáp án cuộc thi. 

- Cung cấp các thông tin về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và phối hợp với các đơn vị liên quan để thực hiện các nội dung tuyên truyền, tổ chức Cuộc thi đảm bảo hiệu quả. 

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Cổng thông tin điện tử tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố triển khai nội dung Cuộc thi trên tại địa phương, đơn vị. 

- Tổ chức tổng kết và trao giải thưởng Cuộc thi. 

2. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, Thể lệ và tổ chức thực hiện cuộc thi. 

- Cử nhân sự tham gia Ban Tổ chức, Tổ giúp việc và hỗ trợ các nội dung công tác chuyên môn cuộc thi. 

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tích cực hưởng ứng tuyên truyền và tham gia Cuộc thi. 

- Chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh và phương tiện thông tin đại chúng tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về Cuộc thi.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh 

- Cử lãnh đạo tham gia Ban Tổ chức Cuộc thi; chỉ đạo Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp huyện, xã tuyên truyền sâu rộng nhằm thu hút hội viên và nhân dân tích cực tham gia Cuộc thi. 

- Đề nghị các tổ chức Chính trị - xã hội cấp tỉnh chỉ đạo liên kết website Cuộc thi đến cổng/trang thông tin của đơn vị và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tuyên truyền rộng rãi, thu hút đông đảo hội viên, đoàn viên tham gia Cuộc thi. 

4. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

- Chỉ đạo đăng tải kế hoạch, Thể lệ, tài liệu tham khảo, công bố kết quả và các thông tin liên quan đến Cuộc thi trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Ninh Bình. 

- Phối hợp, hỗ trợ các nội dung công tác chuyên môn và cử nhân sự tham Tổ giúp việc Cuộc thi (01 - 02 đồng chí là biên tập viên của Cổng thông tin điện tử tỉnh). 

5. Sở Thông tin và Truyền thông 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, thông tin tuyên truyền trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Ninh Bình năm 2023" 

- Phối hợp với Ban tổ chức Cuộc thi hướng dẫn các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đặt Banner có chứa đường link website http://thitructuyennongthonmoi.ninhbinh.gov.vn trên các trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. 

6. Các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố 

- Triển khai sâu rộng Cuộc thi tới các cấp ủy Đảng, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị/địa phương; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động,… trong các cơ quan thuộc đơn vị/địa phương và mọi người dân trên địa bàn tham gia Cuộc thi. 

- Chỉ đạo liên kết các hoạt động theo kế hoạch, liên kết Website của Cuộc thi đến trang thông tin điện tử của đơn vị, địa phương. 

7. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Bình 

Tích cực tuyên truyền rộng rãi về Cuộc thi: kế hoạch, thể lệ, tài liệu tham khảo, kết quả Cuộc thi; tuyên truyền, đưa tin về Cuộc thi ở các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn để thu hút cán bộ, đảng viên, đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân tham gia. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Ninh Bình". 

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh) để tổng hợp, hướng dẫn và báo cáo Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh xem xét, giải quyết.

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Trần Song Tùn

Thư viện ảnh
Xem thêm
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?