Thứ Năm, 30/05/2024

KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Thứ Ba, 21/02/2023 Đã xem: 103

 UBND Ninh Bình vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Nội dung Kế hoạch như sau:

 Nhằm triển khai có hiệu quả, cụ thể hoá các chỉ tiêu, nội dung, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Quyết định số 01/QĐ-TTg, ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”. Củng cố, duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động và phát triển các hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác (THT) do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành; các HTX tạo nhiều việc làm cho lao động nữ (trên 50% lao động HTX là nữ) trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Ưu tiên các HTX trong lĩnh vực phát triển kinh tế nông nghiệp; sản xuất, kinh doanh các sản phẩm đặc sản, đặc hữu của địa phương; dịch vụ du lịch nông nghiệp, du lịch trải nghiệm; ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP. Phát huy sức mạnh nội lực của thành viên trong xây dựng, phát triển các HTX, THT. Thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế, việc làm; nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ trong khu vực kinh tế tập thể (KTTT), HTX.

 Yêu cầu của việc triển khai thực hiện Kế hoạch phải bám sát mục đích, mục tiêu và phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của tỉnh, của địa phương, đơn vị. Quan tâm lồng ghép các Chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, dự án khác có liên quan để đảm bảo tính hiệu quả, thực chất.

 Mục tiêu chung của việc thực hiện Đề án là nâng cao nhận thức của hội viên, phụ nữ về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển KTTT, HTX. Tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong phát triển KTTT, HTX, các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thực hiện các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế và bình đẳng giới. Củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động các HTX, THT do phụ nữ tham gia quản lý, các HTX tạo nhiều việc làm cho lao động nữ thông qua hoạt động tư vấn, hỗ trợ phát huy nội lực, khơi dậy tinh thần sáng tạo, hợp tác, khởi nghiệp.  

 Đến năm 2025 Củng cố, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động cho ít nhất 70 HTX, THT do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành; các HTX tạo nhiều việc làm cho lao động nữ. Tạo việc làm ổn định cho ít nhất 1.000 thành viên, lao động nữ trong HTX, THT. - 100% nữ quản lý của HTX (Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản trị HTX; Giám đốc, Tổng Giám đốc HTX, thành viên Ban kiểm soát) được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, kỹ năng số, năng lực quản trị, điều hành phù hợp với hoạt động sản xuất, kinh doanh của HTX; đào tạo, bồi dưỡng cho thành viên, người lao động trong HTX, hội viên, phụ nữ có nhu cầu tham gia phát triển KTTT, HTX.  Tư vấn, hỗ trợ thành lập mới ít nhất 24 HTX, THT do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành; tạo việc làm mới cho ít nhất 250 lao động nữ là thành viên HTX, THT.  100% cán bộ Hội làm công tác hỗ trợ phụ nữ phát triển KTTT, HTX được tập huấn kiến thức; ít nhất 80% cán bộ Hội các cấp được nâng cao kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, vận động, hỗ trợ hội viên, phụ nữ tham gia phát triển KTTT, HTX. b) Đến năm 2030: Củng cố, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động cho ít nhất 110 HTX, THT do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành; các HTX tạo nhiều việc làm cho lao động nữ. Tạo việc làm ổn định cho ít nhất 1.500 thành viên, lao động nữ trong HTX, THT. 100% nữ quản lý của HTX (Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản trị HTX; Giám đốc, Tổng Giám đốc HTX, thành viên Ban kiểm soát) được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, kỹ năng số, năng lực quản trị, điều hành phù hợp với hoạt động sản xuất, kinh doanh của HTX; đào tạo, bồi dưỡng cho thành viên, người lao động trong HTX, hội viên, phụ nữ có nhu cầu tham gia phát triển KTTT, HTX. Tư vấn, hỗ trợ thành lập mới ít nhất 64 HTX, THT do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành; tạo việc làm mới cho 800 lao động nữ. 100% cán bộ Hội làm công tác hỗ trợ phát triển KTTT, HTX được tập huấn kiến thức; ít nhất 90% cán bộ Hội các cấp được nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận động, hỗ trợ hội viên, phụ nữ tham gia phát triển KTTT, HTX.

 Đối tượng - HTX do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành (nữ quản lý, điều hành là Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản trị HTX; Giám đốc, Tổng Giám đốc HTX, thành viên Ban kiểm soát); HTX tạo nhiều việc làm cho lao động nữ. Ưu tiên các HTX sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp sản xuất theo chuỗi giá trị, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, phát huy ngành nghề truyền thống, khôi phục văn hoá, khai thác tài nguyên bản địa.

Nữ quản lý, điều hành các HTX; thành viên, người lao động trong HTX, THT. - Hội viên, phụ nữ có nhu cầu tham gia phát triển KTTT, HTX. Ưu tiên phụ nữ thuộc hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn, dân tộc thiểu số, phụ nữ khuyết tật, phụ nữ sống tại địa bàn khó khăn, địa bàn chuyển đổi đất nông nghiệp, công nhân mất việc làm trong các khu công nghiệp.

Cán bộ Hội LHPN các cấp, các tổ chức và cá nhân có liên quan.

Thời gian thực hiện: Từ năm 2023 - 2030 được chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1: Từ năm 2023 – 2025, giai đoạn 2 từ năm 2026 – 2030. Phạm vi thực hiện: Trong toàn tỉnh Ninh Bình.

Nội dung hoạt động: tuyên truyền, vận động phụ nữ nâng cao nhận thức về phát triển KTTT, HTX, về bình đẳng giới trong phát triển kinh tế, việc làm. Quán triệt, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển KTTT, HTX. Tập trung tuyên truyền về các chính sách liên quan hỗ trợ HTX do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành; vai trò của phụ nữ trong phát triển KTTT, HTX; chính sách liên quan đến lao động nữ, bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế, việc làm, tham gia các hoạt động xã hội; các mô hình, điển hình phụ nữ trong phát triển KTTT, HTX; vận động hội viên, phụ nữ trong tỉnh tích cực tham gia xây dựng các mô hình kinh tế hợp tác gắn với liên kết trong sản xuất, tiêu thụ.

Đổi mới, đa dạng các hình thức tuyên truyền, các sản phẩm truyền thông về hỗ trợ phụ nữ phát triển KTTT, HTX, THT; các điển hình phụ nữ trong phát triển KTTT, HTX thông qua tổ chức hội nghị tuyên truyền, xây dựng phóng sự trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng xã hội...

Tổ chức biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình có thành tích trong xây dựng, phát triển KTTT, HTX do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, HTX tạo nhiều việc làm cho lao động nữ (02 năm/lần).

 Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX, THT do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành; HTX tạo nhiều việc làm cho lao động nữ.

Hàng năm, tổ chức rà soát, đánh giá kết quả hoạt động của các HTX, THT do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành; HTX tạo nhiều việc làm cho lao động nữ. 4 Tập trung tìm các giải pháp thúc đẩy năng lực nội tại hoạt động của các HTX, THT; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn các HTX, THT trong việc định hướng về phương án sản xuất kinh doanh, lộ trình phát triển, mở rộng thành viên, tăng giá trị vốn điều lệ, tăng doanh thu, lợi nhuận của các thành viên và HTX, THT. Chú trọng các HTX, THT sản xuất, kinh doanh các sản phẩm đặc sản, đặc hữu của địa phương, dịch vụ du lịch nông nghiệp, du lịch trải nghiệm. Tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ các HTX, THT tiếp cận ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, phần mềm quản lý, chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh; đăng ký nhãn mác, bảo hộ thương hiệu sản phẩm, truy xuất nguồn gốc; đăng ký sở hữu trí tuệ cho các phát minh, sáng chế, các sản phẩm sản xuất, sản phẩm chủ lực, đặc sản của địa phương nhằm nâng cao năng suất, chất lượng cho sản phẩm, có sức cạnh tranh cao trên thị trường.

Tổ chức tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; hội nghị, diễn đàn kết nối; hỗ trợ tham gia các hội chợ, hội thảo liên kết giới thiệu, quảng bá sản phẩm, các sàn giao dịch thương mại điện tử; phát triển hệ thống phân phối sản phẩm, dịch vụ; tham quan, học tập kinh nghiệm những mô hình mới áp dụng công nghệ thành công. Xây dựng định hướng phát triển theo mô hình HTX kiểu mới nhằm đáp ứng với yêu cầu của hội nhập kinh tế quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0.

Tư vấn, hỗ trợ và tạo điều kiện cho hội viên, phụ nữ, các HTX, THT do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành; các HTX tạo nhiều việc làm cho lao động nữ có nhu cầu được tiếp cận tín dụng từ các Ngân hàng, các tổ chức tín dụng, Quỹ quốc gia giải quyết việc làm, các Quỹ cho vay phát triển KTTT tại địa phương, các nguồn vốn của tổ chức Hội Phụ nữ để phát triển sản xuất kinh doanh. 3. Hỗ trợ, tư vấn, xây dựng các HTX, THT do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành; HTX tạo nhiều việc làm cho lao động nữ. Hỗ trợ tư vấn pháp lý, vận động kết nối nguồn lực thành lập mới các THT, HTX do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành; các HTX tạo nhiều việc làm cho lao động nữ gắn với sản xuất các sản phẩm chủ lực của từng vùng, từng địa phương, sản phẩm OCOP, sản phẩm an toàn, công nghệ cao.

Hỗ trợ, tư vấn, hướng dẫn HTX, THT xây dựng phương án sản xuất kinh doanh; phương án thu hút, mở rộng thành viên; tư vấn xây dựng điều lệ; hướng dẫn thủ tục sắp xếp, củng cố tổ chức, hoạt động của HTX do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, các HTX tạo nhiều việc làm cho lao động nữ phù hợp với các quy định hiện hành. Hỗ trợ thành lập, ra mắt HTX, THT do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành.

Kết nối, hỗ trợ các THT, HTX tiếp cận các chính sách tín dụng ưu đãi để mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Hỗ trợ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của các HTX do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành; HTX tạo nhiều việc làm cho lao động nữ.

Hàng năm, tổ chức các hoạt động tham quan, học tập kinh nghiệm, tập huấn nâng cao năng lực quản lý, điều hành, quản trị sản xuất kinh doanh, quản trị tài chính, xây dựng thương hiệu, sở hữu trí tuệ, ứng dụng khoa học, công nghệ, thương mại điện tử trong mua - bán sản phẩm hàng hoá,... cho nữ quản lý, điều hành HTX; lãnh đạo các HTX tạo nhiều việc làm cho lao động nữ; tổ trưởng THT có tiềm năng phát triển thành HTX do phụ nữ quản lý, điều hành; thành viên tham gia HTX, THT.

Thực hiện tốt chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, hỗ trợ đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp cao đẳng, đại học vào làm việc tại các HTX, THT. Khuyến khích, hỗ trợ thu hút, kết nạp thêm thành viên, tăng vốn góp của thành viên vào HTX, THT. Vận động các HTX cùng ngành, nghề, lĩnh vực tham gia thành lập các liên hiệp HTX để tăng quy mô và sự gắn kết giữa các thành viên, nâng cao sức cạnh tranh, hoạt động hiệu quả theo định hướng, thế mạnh sản phẩm của địa phương.

Tổ chức tư vấn, đào tạo nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho thành viên, lao động nữ có nhu cầu việc làm tại các mô hình KTTT, HTX, THT theo hướng học nghề - thực hành - làm việc; kết nối, giới thiệu việc làm, ưu tiên phụ nữ thuộc hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn, dân tộc thiểu số, phụ nữ khuyết tật, phụ nữ sống tại địa bàn khó khăn, địa bàn chuyển đổi đất nông nghiệp, công nhân mất việc làm trong các khu công nghiệp.

Nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp Hội về hỗ trợ, phát triển KTTT, HTX. Nâng cao năng lực cho cán bộ chuyên trách Hội LHPN các cấp về các hoạt động Kế hoạch thực hiện Đề án. Quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ Hội chịu trách nhiệm đầu mối phụ trách hoạt động hỗ trợ phụ nữ nâng cao quyền năng kinh tế. Ưu tiên hàng đầu là bồi dưỡng kỹ năng tư vấn, hỗ trợ cho đội ngũ cán bộ các HTX nâng cao trình độ, năng lực quản lý và tư duy kinh tế thương mại... Hàng năm, tổ chức các khoá bồi dưỡng, tập huấn, tham quan, học tập kinh nghiệm, giao lưu, hội thảo chia sẻ kinh nghiệm...

Phối hợp chặt chẽ với Liên minh HTX và các đơn vị liên quan xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu theo dõi, thống kê, giám sát, đánh giá về HTX do phụ nữ tham gia quản lý và HTX tạo việc làm cho nhiều lao động nữ trên địa bàn tỉnh.

Nghiên cứu, tham gia đề xuất chính sách hỗ trợ HTX do phụ nữ quản lý, điều hành; tạo việc làm cho lao động nữ; nghiên cứu các giải pháp thúc đẩy quyền năng kinh tế của phụ nữ trong khu vực KTTT, HTX.

Hàng năm, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến phát triển KTTT, HTX. Hàng năm, bố trí từ nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ vốn vay ưu đãi cho lao động nữ, thành viên các HTX, THT do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành và các HTX tạo nhiều việc làm cho lao động nữ đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh.

Tăng cường hợp tác quốc tế,  truyền thông kết quả hoạt động, các sản phẩm của các HTX do phụ nữ quản lý, điều hành và tạo việc làm cho nhiều lao động nữ trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng xã hội, website...

Đẩy mạnh hoạt động tư vấn, hỗ trợ, đào tạo, kết nối, giới thiệu tiêu thụ sản phẩm của các HTX do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo việc làm cho nhiều lao động nữ ra thị trường nước ngoài.

 Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định về phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành; lồng ghép từ nguồn kinh phí thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án có liên quan; các nguồn huy động hợp pháp khác (nếu có). Hàng năm, căn cứ nội dung Kế hoạch và tình hình thực tế, Hội LHPN tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổng hợp dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định, báo cáo UBND tỉnh.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo các chỉ tiêu đề ra, hướng dẫn Hội LHPN các cấp xây dựng kế hoạch, triển khai hoạt động phù hợp với Kế hoạch trình UBND cùng cấp phê duyệt và triển khai thực hiện.

Huy động các nguồn lực, phát huy nội lực tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch lồng ghép với các hoạt động, chương trình, dự án khác do Hội quản lý để góp phần thực hiện mục tiêu Kế hoạch và thực hiện nhiệm vụ công tác Hội. Tham mưu cho UBND tỉnh triển khai, tổ chức sơ kết, tổng kết thực hiện Kế hoạch hàng năm và từng giai đoạn; đề xuất hình thức khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong triển khai, thực hiện Kế hoạch tại địa phương, đơn vị.

Kiểm tra, giám sát, đánh giá các hoạt động của Kế hoạch. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ 6 tháng, hàng năm theo hướng dẫn của Trung ương Hội LHPN Việt Nam và các cơ quan liên quan.

Sở Tài chính Căn cứ khả năng cân đối ngân sách tỉnh, tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí chi thường xuyên để thực hiện Kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính cân đối, đề xuất, phân bổ ngân sách nhà nước thực hiện Kế hoạch.

Phối hợp với Hội LHPN tỉnh triển khai lồng ghép hoạt động của kế hoạch với Chương trình hỗ trợ phát triển KTTT, HTX giai đoạn 2021 - 2025 và các chương trình sửa đổi, bổ sung cho giai đoạn 2026 - 2030.

 Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phối hợp với Hội LHPN tỉnh thực hiện các hoạt động của Kế hoạch theo lĩnh vực hỗ trợ HTX do phụ nữ tham gia quản lý, các HTX tạo nhiều việc làm cho lao động nữ trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn; đào tạo nghề nông nghiệp và kết nối tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; đào tạo về kỹ năng quản trị, điều hành, chuyên môn nghiệp vụ và chuyển giao khoa học kỹ thuật cho lao động nữ, nữ quản lý, điều hành HTX, THT.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Phối hợp với Hội LHPN tỉnh thực hiện Kế hoạch, lồng ghép các hoạt động hỗ trợ phụ nữ nâng cao quyền năng kinh tế trong lĩnh vực KTTT, HTX, THT trong các Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, đề án dạy nghề, tạo việc làm... liên quan do Sở chủ trì, quản lý.

Bố trí nguồn vốn từ chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm cho Hội LHPN tỉnh, các huyện/thành phố trong quá trình thực hiện Kế hoạch.

 Sở Thông tin và Truyền thông Phối hợp với Hội LHPN tỉnh thực hiện các hoạt động của Kế hoạch tăng cường chuyển đổi số trong phát triển HTX do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành; HTX tạo nhiều việc làm cho lao động nữ. Chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường thời lượng, chủ động xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, phóng sự, các tin, bài tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Sở Công Thương Triển khai có hiệu quả các đề án khuyến công, xúc tiến thương mại, trong đó ưu tiên hỗ trợ cho các HTX do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành được tiếp cận nguồn vốn khuyến công, xúc tiến thương mại để nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị trường; lồng ghép các đề án/chương trình liên quan khác để thực hiện Kế hoạch.

Liên minh Hợp tác xã tỉnh - Phối hợp với Hội LHPN tỉnh vận động, tuyên truyền, triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch; tư vấn, kiện toàn hoạt động HTX, xúc tiến thương mại mở rộng thị trường; tổ chức đào tạo, nâng cao năng lực cho lãnh đạo, thành viên HTX, THT, cán bộ, hội viên, phụ nữ; giám sát, đánh giá thực hiện các hoạt động chương trình hàng năm và theo từng giai đoạn.

Phối hợp với Hội LHPN tỉnh lồng ghép các hoạt động thực hiện Kế hoạch trong các chương trình/Đề án phát triển KTTT của tỉnh.

Sở Khoa học và Công nghệ Phối hợp với Hội LHPN tỉnh tư vấn, hướng dẫn các HTX tiếp cận, ứng dựng tiến bộ khoa học công nghệ; đăng ký nhãn hiệu, bảo hộ thương hiệu sản phẩm, truy xuất nguồn gốc; đăng ký sở hữu trí tuệ cho các phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích cho các sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp của địa phương nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, có sức cạnh tranh cao trên thị trường.

 Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Ninh Bình Quản lý, hướng dẫn, chỉ đạo các ngân hàng, các tổ chức tín dụng trên địa bàn triển khai, thực hiện cơ chế, chính sách, giải pháp hỗ trợ tín dụng đối với các HTX do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành và các HTX tạo nhiều việc làm cho lao động nữ, nhằm phát huy tối đa hiệu quả hoạt động của các tổ chức KTTT.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ nội dung Kế hoạch thực hiện Đề án của UBND tỉnh, chỉ đạo xây dựng, phê duyệt và triển khai thực hiện kế hoạch do Hội LHPN các huyện, thành phố xây dựng; bố trí ngân sách địa phương để triển khai thực hiện các hoạt động của Kế hoạch đảm bảo hiệu quả.

Phối hợp với Hội LHPN tỉnh hỗ trợ cho việc thành lập, tạo điều kiện cho các HTX, THT do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành và các HTX tạo nhiều việc làm cho lao động nữ trên địa bàn phù hợp với điều kiện thực tiễn. Trong đó, tập trung ưu tiên củng cố, hỗ trợ, phát triển các HTX, THT do phụ nữ quản lý, sản xuất sản phẩm truyền thống gắn với lợi thế về điều kiện sản xuất, văn hoá của địa phương, dịch vụ du lịch cộng đồng.

Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch tại địa phương.

Đề nghị Mặt trận tổ quốc và các thành viên: Tăng cường tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, hỗ trợ đoàn viên, hội viên tích cực tham gia phát triển KTTT tại địa phương, đơn vị. Trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của mình, tham gia tổ chức triển khai các hoạt động của kế hoạch; lồng ghép các hoạt động của Kế hoạch thực hiện Đề án trong các chương trình, Đề án liên quan.

Thư viện ảnh
Xem thêm
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?