Thứ Tư, 04/10/2023

UBND tỉnh ban hành công văn v/v thực hiện chế độ, chính sách đặc thù của tỉnh trong phòng, chống dịch Covid-19 Ninh Bình

Thứ Sáu, 15/04/2022 Đã xem: 10

Trên cơ sở đề xuất của Sở Y tế, UBND tỉnh đã trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 24/2021/NQ-HĐND ngày 25/6/2021 Quy định một số chế độ, chính sách đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; Nghị quyết số 45/2021/NQ-HĐND ngày 29/7/2021 sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 24/2021/NQ-HĐND ngày 25/6/2021 Quy định một số chế độ, chính sách đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 18/01/2022 Sửa đổi khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 24/2021/NQ-HĐND ngày 25/6/2021 Quy định một số chế độ, chính sách đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Để sử dụng kinh phí đảm bảo đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính:

 1. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí của các cơ quan, đơn vị; đảm bảo sử dụng kinh phí đúng đúng chế độ, đúng đối tượng thụ hưởng, tránh lợi dụng chính sách để thực hiện các hành vi trục lợi, gây thất thoát, lãng phí Ngân sách Nhà nước.

 2. Căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh và chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, kịp thời tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, bãi bỏ các chế độ, chính sách đặc thù không còn phù hợp.

Tin khác
Thư viện ảnh
Xem thêm
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?