Thứ Tư, 04/10/2023

Công văn của UBND tỉnh Ninh Bình về việc triển khai thực hiện chiến lược Quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Thứ Sáu, 15/04/2022 Đã xem: 21

Ngày 31/3/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 411/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Chiến lược). Để triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả Chiến lược trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan:

 a) Căn cứ nội dung Chiến lược và thực trạng công tác xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi số của tỉnh, tham mưu UBND tỉnh xây dựng và triển khai Kế hoạch giai đoạn 2022 - 2025 và Kế hoạch hàng năm phát triển kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh. Gửi dự thảo Kế hoạch về UBND tỉnh để xem xét ban hành trước ngày 10/5/2022.

b) Nghiên cứu, rà soát, kịp thời bổ sung, cập nhật, đồng bộ các nội dung của Chiến lược và Kế hoạch phát triển kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh với: Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh; Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 12/7/2021 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 20/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; các chương trình, kế hoạch về xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đối số và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trước ngày 31/5/2022.

c) Kiểm tra, đánh giá, báo cáo hàng năm và đột xuất tình hình thực hiện Chiến lược của tỉnh Ninh Bình về Bộ Thông tin và Truyền thông để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và cơ quan liên quan, tham mưu UBND tỉnh đảm bảo kinh phí (chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên) để thực hiện các nhiệm vụ, dự án phát triển kinh tế số, xã hội số của tỉnh, có giải pháp ưu tiên chi cho chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

 3. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo phổ biến, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tại Chương trình và Kế hoạch phát triển kinh tế số, xã hội số trên địa bàn tỉnh; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao./.

Thư viện ảnh
Xem thêm
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?