Thứ Tư, 26/06/2024

UBND xã chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động của bộ phận một cửa

Thứ Tư, 05/07/2023 Đã xem: 35

Để nâng cao hiệu quả công tác CCHC nói chung và hoạt động của bộ phận một cửa, một cửa liên thông nói riêng, UBND xã đã chỉ đạo bộ phận một cửa đẩy mạnh hoạt động của bộ phận một cửa. UBND xã yêu cầu các bộ công chức, Bộ phận một cửa xã tiến hành xây dựng, ban hành lại Quy chế tổ chức và hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, quy định về việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Kiện toàn lại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đảm bảo cơ cấu, thành phần, tiêu chuẩn, điều kiện và phân công nhiệm vụ rõ ràng; bố trí cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo các điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC theo đúng quy định. Triển khai hiệu quả công tác đánh giá việc giải quyết TTHC và đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với việc giải quyết TTHC tại bộ phận một cửa. Thực hiện tốt công tác kiểm soát TTHC tại cơ quan, triển khai thực hiện tốt công tác cập nhật thông tin hồ sơ TTHC trên phần mềm một cửa điện tử.

Thư viện ảnh
Xem thêm
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?