Thứ Tư, 26/06/2024

Nhiệm vụ chính trong sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030

Thứ Ba, 26/03/2024 Đã xem: 14

Vừa qua, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 81/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo tại Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030.

Nhiệm vụ chính trong sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030

 

Việc sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) là một nhiệm vụ hệ trọng nhưng phức tạp, tác động lớn đến tâm lý của người dân và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nơi thực hiện sắp xếp. Trong quá trình tổ chức thực hiện, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan quán triệt quan điểm chỉ đạo đã được nêu tại các Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và các Công điện của Thủ tướng Chính phủ, theo đó cần chú trọng thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới như sau:

 

- Bộ Nội vụ, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo chủ động hướng dẫn, đôn đốc các địa phương; có cơ chế tiếp nhận thông tin từ địa phương, tổng hợp kết quả thực hiện, khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo và các Thành viên Ban Chỉ đạo có liên quan để xử lý, tháo gỡ trong thời gian ngắn nhất, hiệu quả nhất.

 

Đồng chí Bộ trưởng Bộ Nội vụ chỉ đạo tổng hợp, tiếp thu ý kiến thảo luận tại cuộc họp này, hoàn thiện và ký Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030; trình Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét, ký ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã của năm 2024 và phân công các Thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách địa bàn để làm căn cứ thực hiện; chủ trì, phối hợp các bộ, ngành liên quan tổ chức thẩm định hồ sơ Đề án của các địa phương theo hướng ưu tiên các địa phương có số lượng ĐVHC thực hiện sắp xếp không nhiều, đã hoàn thiện xong Đề án sớm so với thời hạn yêu cầu; phân nhóm các địa phương trình hồ sơ Đề án theo các đợt, tránh dồn vào một thời điểm.

 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu và đề xuất xử lý các vướng mắc đối với 10 địa phương đã được phê duyệt quy hoạch tỉnh trước khi có Nghị quyết 35/2023/UBTVQH15; theo chức năng, nhiệm vụ được giao hướng dẫn các địa phương về việc bố trí kinh phí thực hiện sắp xếp ĐVHC quy định tại Nghị quyết 35/2023/UBTVQH15.

 

- Bộ Tài chính khẩn trương trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định 167/2017/NĐ-CP và Nghị định 67/2021/NĐ-CP quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công (trong đó có bổ sung đối tượng là các ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp) vào cuối Quý I/2024; hướng dẫn việc dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã theo quy định.

 

- Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các địa phương tháo gỡ vướng mắc trong công tác quy hoạch và phân loại đô thị để bảo đảm tiến độ xây dựng và trình hồ sơ Đề án sắp xếp của các địa phương hoàn thành chậm nhất trong tháng 9 năm 2024 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

 

- Các bộ, cơ quan trung ương căn cứ kiến nghị, đề xuất của các địa phương kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức triển khai sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã.

 

Bộ Nội vụ có trách nhiệm tổng hợp các vướng mắc, khó khăn của địa phương gửi các bộ, cơ quan trung ương để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét.

 

- Thành viên Ban Chỉ đạo được phân công phụ trách địa bàn cần nâng cao trách nhiệm, bám sát tình hình triển khai ở các địa phương để bảo đảm tiến độ hoàn thành công tác sắp xếp ĐVHC trong tháng 9 năm 2024.

 

Bộ Nội vụ cử cán bộ, công chức chuyên môn giúp cho các Thành viên Ban Chỉ đạo trong việc khảo sát và làm việc với các địa phương được phân công phụ trách./.

Thư viện ảnh
Xem thêm
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?