Thứ Tư, 26/06/2024

Kế hoạch ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền điện tử

Thứ Tư, 05/07/2023 Đã xem: 49

Nhằm tập trung xây dựng, từng bước hoàn thiện nền tảng, phát triển cơ sở dữ liệu của cấp huyện, cấp xã phục vụ cho xây dựng chính quyền điện tử, phát triển chính quyền số trên địa bàn xã; Xây dựng Chính quyền điện tử, trong đó tập trung vào việc bố trí trang thiết bị. Phát triển Chính quyền điện tử, chuyển đổi số nhằm tạo bước đột phá trong CCHC; Đẩy mạnh quá trình xây dựng Chính quyền điện tử để thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn xã UBND xã ban hành Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2023.

Tại Kế hoạch này, UBND xã đã đề ra một số nhiệm vụ cụ thể tập trung vào các mặt như: hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống nền tảng; phát triển dữ liệu; phát triển các ứng dụng, dịch vụ; phát triển nguồn nhân lực và đảm bảo an toàn thông tin mạng. Một số giải pháp được đặt ra là: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, Chính quyền, người đứng đầu chịu trách nhiệm trực tiếp về xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi số trong cơ quan, đơn vị mình. Mọi cán bộ, công chức, viên chức cần gương mẫu, đi đầu trong việc ứng dụng CNTT. Gắn việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị với việc ứng dụng tích cực CNTT trong chỉ đạo, điều hành, chuyên môn nghiệp vụ. Tiến hành rà soát, nâng cấp, bổ sung các thiết bị công nghệ thông tin phục vụ công tác xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi số tại các cơ quan, đơn vị đảm bảo hiện đại, hiệu quả, tránh lãng phí. Đẩy mạnh thực hiện việc số hóa, tạo lập, phát triển cơ sở dữ liệu của các cấp, các ngành; trong đó, tập trung xây dựng các cơ sở dữ liệu có nhu cầu tích hợp, chia sẻ và sử dụng để triển khai thực hiện để hình thành kho dữ liệu dùng chung của tỉnh. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC; sử dụng hiệu quả Cổng dịch vụ công trực tuyến tích hợp một cửa điện tử tỉnh để cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 phù hợp với nhu cầu thực tế, phục vụ người dân và doanh nghiệp nhằm tăng số lượng hồ sơ tiếp nhận, xử lý qua mạng; nâng cấp, bổ sung trang thiết bị CNTT tại bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC…

 

 

 

Thư viện ảnh
Xem thêm
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?