Thứ Tư, 26/06/2024

kế hoạch tuyên truyền cải cách thủ tục hành chính của UBND xã Trường Yên

Thứ Năm, 06/07/2023 Đã xem: 50

 I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

          1. Mục đích

          a) Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền kịp thời các chủ trương, chính sách, văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, huyện về công tác CCHC nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp về  ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác CCHC trong giai đoạn mới.

b) Phát huy vai trò tích cực của cơ quan thông tin đại chúng trong việc phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời những mặt tích cực hoặc chưa hiệu quả của tổ chức và cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ CCHC.

c) Đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội, qua Zalo, Fanpage, Trang thông tin điện tử của xã để lan tỏa mạnh mẽ kết quả, hiệu quả của công tác CCHC trong cộng đồng xã hội.

          2. Yêu cầu

          a) Tuyên truyền cải cách hành chính phải gắn với lộ trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước xã xã Trường Yên năm 2023 và các kế hoạch cải cách hành chính theo từng giai đoạn…

          b) Công tác tuyên truyền phải kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, hiệu quả, phù hợp với tình hình, đặc điểm, yêu cầu của từng đối tượng, từng ngành, địa phương. Các hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, nội dung ngắn gọn, chính xác, dễ hiểu.

c) Tuyên truyền CCHC gắn với phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực; góp phần nâng cao dân trí, phòng, chống tham nhũng, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

d) Lãnh đạo UBND xã chỉ đạo tuyên truyền đầy đủ các nội dung CCHC tại cơ quan và địa phương; lựa chọn các nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp đảm bảo hiệu quả.

          II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

          1. Đối tượng:

          Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn xã.

          2. Nội dung tuyên truyền

          a) Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh, của huyện về CCHC. Tuyên truyền chương trình tổng thể về cải cách hành chính giai đoạn 2021- 2030 của Chính phủ, Nghị quyết về chuyển đổi số giai đoạn 2021- 2025; Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính giai đoạn 2021- 2025 của tỉnh Ninh Bình; Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính giai đoạn 2021- 2025 của huyện và kết quả triển khai thực hiện năm 2023.

b) Tuyên truyền về chỉ số CCHC, chỉ số đo lường về sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước, của UBND xã.

c) Phổ biến nội dung kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể trong triển khai, thực hiện CCHC nhà nước như: Cải cách thể chế; Cải cách các thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công; Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số; Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính…

d) Tình hình triển khai, kết quả, hiệu quả việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã.

đ) Tuyên truyền về xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, việc ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

e) Tuyền truyền các mô hình thí điểm trong quá trình CCHC; các điển hình tiên tiến trong thực hiện CCHC tại các phòng, ban, ngành, đơn vị, địa phương và những vấn đề còn tồn tại, hạn chế của công tác CCHC.

g) Tuyên truyền, giới thiệu công khai các địa chỉ, điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính, quy định hành chính, tinh thần trách nhiệm, thái độ giao tiếp ứng sử của các cán bộ, công chức, viên chức với công dân.

h) Tuyên truyền các nội dung, quy định của pháp luật về mối quan hệ giữa Nhà nước và Nhân dân, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết các công việc của công dân; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong tham gia và giám sát quá trình CCHC.

          3. Hình thức tuyên truyền.

          a) Thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, gồm: Đài truyền thanh cấp xã, Trang thông tin điện tử của xã.

          b) Tuyên truyền thông qua các cuộc thi, các lớp tập huấn, bồi dưỡng về nội dung, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính cho đội ngũ cán bộ, công  chức, viên  chức; Qua các hội nghị, hội thảo, các cuộc họp định kỳ của cơ quan, đơn vị. Lồng ghép nội dung CCHC trong các hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

          c) Công khai các thủ tục hành chính tại phòng một cửa Ủy ban nhân dân xã:

          - Niêm yết công khai, minh bạch các thủ tục hành chính tại nơi giải quyết, tại  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả bằng nhiều hình thức khác nhau như niêm yết bằng văn bản giấy, trên Trang thông tin điện tử tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc tìm hiểu, tra cứu thông tin về thủ tục hành chính. Việc niêm yết phải kịp thời, đầy đủ, rõ ràng, dễ tra cứu và theo đúng quy định.

          - Thường xuyên, kịp thời cập nhật các thủ tục hành chính đã được công bố ban hành mới, được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thay thế thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị tại nơi giải quyết thủ tục hành chính, tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết  quả, lên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và Trang thông tin điện tử của xã.

          d) Thực hiện Chuyên mục Cải cách hành chính: Đài truyền thanh xã duy trì chuyên mục cải cách hành chính để đăng tải các phóng sự, các tin bài về hoạt  động cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, các cá nhân, đơn vị điển hình cũng như những tồn tại, hạn chế trong thực hiện công tác cải cách hành chính.

          đ) Duy trì chuyên trang cải cách hành chính trên Cổng Thông tin điện tử

          Thường xuyên đăng tải những bài viết tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và việc tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bản xã.

          Cung cấp các địa chỉ, số điện thoại đường dây nóng về cải cách hành chính của xã; đăng tải ý kiến phản ánh của tổ chức, cá nhân về các quy định thủ tục hành chính và kết quả trả lời của các cơ quan hành chính nhà nước; chọn lọc đăng  tải các tác phẩm về cải cách hành chính đã được phát sóng trên Đài truyền thanh xã.

          e) Các hình thức tuyên truyền khác phù hợp với đặc điểm, tình hình của cơ quan, đơn vị.

          III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí được bố trí từ nguồn ngân sách cải cách hành chính năm 2023 được UBND huyện giao và từ nguồn kinh phí thường xuyên được phân bổ trong dự toán của UBND xã.

UBND xã có trách nhiệm lập dự toán kinh phí tuyên truyền trong dự toán ngân sách hàng năm hoặc lồng ghép vào kế hoạch cải cách hành chính hàng năm gửi cơ quan tài chính cấp huyện để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền quyết định theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước hiện hành.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Đối  với UBND xã

          - Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị. Chủ tịch UBND xã trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính trong phạm vi, nhiệm vụ được giao phụ trách.

          - Định kỳ hàng quý, 6 tháng, một năm báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính của đơn vị mình (lồng ghép nội dung vào báo cáo cải cách hành chính định kỳ hoặc theo yêu cầu chuyên đề)

          - Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện về công tác cải cách hành chính và đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của xã; niêm yết công khai thủ tục hành chính tại đơn vị mình; niêm yết công khai nội dung tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính.

          - Cung cấp văn bản chỉ đạo của đơn vị mình cho các cơ quan thông tấn báo chí để tuyên truyền cho cán bộ, nhân dân biết đồng thời theo dõi, giám sát cơ quan hành chính nhà nước trong quá trình tổ chức thực hiện.

          -  Bố trí và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức có năng lực, hiểu biết kiến  thức pháp luật để thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn và báo cáo. Gắn công tác tuyên truyền cải cách hành chính với công tác thi đua, khen thưởng trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

          2. Công chức Văn phòng HĐND&UBND xã

          - Cập nhật, công khai đầy đủ, rõ ràng, đúng quy định các thủ tục hành chính tại trụ sở làm việc, nơi giải quyết thủ tục hành chính và trên Trang thông tin điện tử của UBND xã.

          - Thực hiện tốt công tác truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn xã Trường Yên năm 2023.

          3. Công chức Văn hóa xã hội – Phụ trách Thông tin TDTT

          Chủ trì, phối hợp với các công chức có liên quan, thực hiện tuyên truyền về cải cách hành chính, hướng dẫn Đài truyền thanh xã xây dựng nội dung chương trình tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2023.

4. Công chức Tư pháp.

          Lồng ghép tuyên truyền công tác cải cách hành chính với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn xã.

5. Công chức Tài chính - Kế toán xã.

          Chuẩn bị kinh phí thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền trong kế hoạch cải cách hành chính hàng năm của cơ quan, đơn vị.

          Lồng ghép việc tuyên truyền các chế độ, chính sách của nhà nước trong việc thu hút đầu tư vào xã.

          6. Đài truyền thanh xã

          Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan duy trì phát sóng chuyên  đề, chuyên mục, chuyên trang về thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn xã.

        7. Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội

          Thực hiện và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp, triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền về cải cách hành chính.

 

 

Thư viện ảnh
Xem thêm
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?