Thứ Tư, 26/06/2024

Kế hoạch triển khai nhiệm vụ của Bộ VHTTDL thực hiện Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ năm 2024

Thứ Ba, 09/04/2024 Đã xem: 31

Bộ VHTTDL đã có Quyết định số 858/QĐ-BVHTTDL ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ của Bộ VHTTDL thực hiện Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ năm 2024.

Kế hoạch nhằm nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong công tác cải cách hành chính, tạo đột phá trong cải cách hành chính năm 2024. Tăng cường trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ trong việc triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính. Đồng thời tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, chất lượng, hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 ban hành kèm theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ. Gắn kết công tác cải cách hành chính với việc xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số. Thực hiện có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính, góp phần đảm bảo thực hiện có chất lượng những nhiệm vụ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2024 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024.

Theo Kế hoạch, việc đẩy mạnh cải cách hành chính trên cả 06 lĩnh vực với trọng tâm, trọng điểm như sau: 

Về thể chế: tập trung tháo gỡ vướng mắc pháp lý cho sản xuất, kinh doanh. Về cải cách thủ tục hành chính: tập trung đơn giản hóa thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền, giảm chi phí đầu vào, chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp. Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính: tập trung xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao năng lực thực thi của cán bộ, công chức, viên chức. Về cải cách chế độ công vụ: tập trung tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường văn hóa công sở, xây dựng đạo đức công vụ, tăng cường trách nhiệm của các cán bộ, công chức, viên chức làm nhiệm vụ đối với người dân và doanh nghiệp. Về cải cách tài chính công: tập trung tăng cường các biện pháp tăng thu, giảm chi thường xuyên, cơ cấu lại, nâng chi cho đầu tư phát triển, chống tiêu cực, tham nhũng trong việc sử dụng tài chính công. Về xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số: đẩy mạnh chuyển đổi số, đặc biệt tập trung triển khai Đề án số 06.

 

Thư viện ảnh
Xem thêm
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?