Thứ Tư, 26/06/2024

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

Thứ Năm, 06/07/2023 Đã xem: 45

LIÊN THÔNG

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. LĨNH VỰC VĂN HÓA

1

 

Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng

2

 

Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng

3

 

Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung

4

 

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

5

 

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

6

 

Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung

7

 

Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã

8

 

Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn  xã khác

9

 

Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung

10

 

Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

11

 

Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm

12

 

Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa

13

 

Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

14

 

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

15

 

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

16

 

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất

17

 

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình

18

 

Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

19

 

Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã

20

 

Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng

21

 

Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng

22

 

Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng

II. LĨNH VỰC TƯ PHÁP - HỘ TỊCH

23

 

Thủ tục đăng ký giám hộ

24

 

Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ

25

 

Thủ tục đăng ký khai sinh

26

 

Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động

27

 

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

28

 

Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

29

 

Thủ tục đăng ký khai tử

30

 

Thủ tục đăng ký khai tử lưu động

31

 

Thủ tục đăng ký lại khai tử

32

 

Thủ tục đăng ký kết hôn

33

 

Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động

34

 

Thủ tục đăng ký lại kết hôn

35

 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

36

 

Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con

37

 

Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con

38

 

Thủ tục Đăng ký nuôi con nuôi trong nước

39

 

Thủ tục Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

40

 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

41

 

Thủ tục Cấp bản sao trích lục hộ tịch

42

 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

43

 

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

44

 

Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

45

 

Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

46

 

Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

47

 

Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

48

 

Chứng thực di chúc

49

 

Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

50

 

Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

51

 

Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

52

 

Thủ tục công nhận hòa giải viên

53

 

Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải

54

 

Thủ tục thôi làm hòa giải viên

55

 

Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên

56

 

Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại

57

 

Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật

58

 

Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật

59

 

Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

60

 

Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

61

 

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc

III. LĨNH VỰC THANH TRA

62

 

Thủ tục Tiếp công dân tại cấp xã

63

 

Thủ tục Xử lý đơn tại cấp xã

64

 

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã

65

 

Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp xã

66

 

Thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập

67

 

Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập

68

 

Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình

69

 

Thủ tục thực hiện việc giải trình

70

 

Thủ tục công khai bản kê khai tài sản, thu nhập

IV. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

71

 

Thông báo thành lập tổ hợp tác

72

 

Thông báo thay đổi tổ hợp tác

73

 

Thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác

V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

74

 

Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

75

 

Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

76

 

Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại

77

 

Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

78

 

Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)

VI. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP

79

 

Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện)

80

 

Thủ tục Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa

81

 

Thủ tục Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã

82

 

Thủ tục Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu

83

 

Thủ tục Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh

84

 

Thủ tục Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai

85

 

Thủ tục Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã

VI. LĨNH VỰC ĐỊA CHÍNH - XÂY DỰNG

86

 

Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai

87

 

Thủ tục Xác nhận nhà ở hợp pháp

88

 

Thủ tục Xác nhận đơn xin sửa nhà ở

VII. LINH VỰC LAO ĐỘNG - TBXH

89

 

Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật

90

 

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

91

 

Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế.

92

 

Thủ tục Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm

93

 

Thủ tục Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm

94

 

Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn

95

 

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở

96

 

Thủ tục Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

97

 

Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em

98

 

Thủ tục Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em

99

 

Thủ tục Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em

100

 

Thủ tục Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em

101

 

Thủ tục Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế

102

 

Thủ tục Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

103

 

Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

104

 

Thủ tục Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ

105

 

Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình

106

 

Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng

 

 

LIÊN THÔNG GIẢI QUYẾT TỪ CẤP XÃ, CẤP HUYỆN, CẤP TỈNH

 

1

Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh

 

2

Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp

 

3

Thủ tục Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm – pu – chia

 

4

Thủ tục trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

 

5

Thủ tục Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

 

6

Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy chương chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi.

 

7

Thủ tục giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

8

Thủ tục giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ

 

9

Thủ tục giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến.

 

10

Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày.

 

11

Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

 

12

Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

 

13

Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng

 

14

Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ

 

15

Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ

 

16

Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ

 

17

Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng

 

18

Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

 

19

Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

 

20

Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công từ trần

 

21

Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em

 

22

Thủ tục Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện

 

23

Thủ tục Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh

 

24

Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh

 

25

Hỗ trợ hộ kinh doanh do Đại dịch Covid-19

 

 

LIÊN THÔNG GIẢI QUYẾT TỪ CẤP XÃ, CẤP HUYỆN

 

1

Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

 

2

Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

 

3

Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

 

4

Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội.

 

5

Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp

 

6

Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng

 

DANH MỤC

Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan

Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã

(Kèm theo Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ)

 

 

 

STT

TÊN/NHÓM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

BỘ QUỐC PHÒNG

 

1

Đăng ký tạm vắng đối với phương tiện kỹ thuật đã sắp xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội (chủ phương tiện là cá nhân)

2

Xóa đăng ký tạm vắng đối với phương tiện kỹ thuật đã sắp xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội (chủ phương tiện là cá nhân)

LĨNH VỰC DÂN QUÂN TỰ VỆ

 

3

Trợ cấp đối với dân quân bị ốm hoặc đối với thân nhân khi dân quân bị ốm dẫn đến chết

4

Trợ cấp đối với dân quân bị tai nạn hoặc đối với thân nhân khi dân quân bị tai nạn dẫn đến chết.

Lĩnh vực Nghĩa vụ quân sự

 

5

Đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu

6

Đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị

7

Đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung

8

Đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đi khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập

9

Đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đến khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập

10

Đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng

11

Đăng ký miễn gọi nhập ngũ thời chiến

Lĩnh vực chính sách

 

12

Thủ tục giải quyết chế độ hưu trí đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu nhập ngũ sau ngày 30/4/1975, trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, có đủ từ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội, cơ yếu đã phục viên xuất ngũ, thôi việc

13

Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp 1 lần đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân nhập ngũ sau ngày 30/4/1975, trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, có đủ từ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội, cơ yếu đã phục viên xuất ngũ, thôi việc (đối tượng từ trần)

Lĩnh vực Bảo hiểm xã hội

 

14

Giải quyết chế độ hưu trí hằng tháng đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhập ngũ từ ngày 30/4/1975 trở về trước, có đủ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ trước ngày 01/4/2000

 

Thư viện ảnh
Xem thêm
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?