Thứ Tư, 26/06/2024

Công tác cải cách hành chính tại Trường Yên

Thứ Tư, 05/07/2023 Đã xem: 25

Trong những năm qua, xã Trường Yên đã làm tốt công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để công dân đến liên hệ giải quyết các thủ tục hành chính.

Thực hiện các nhiệm vụ của công tác CCHC, hằng năm, xã thường xuyên tổ chức rà soát và kịp thời ban hành các quyết định bãi bỏ, bổ sung các thủ tục hành chính thuộc phạm vi áp dụng tại xã. Riêng trong năm 2021, UBND xã đã ban hành  quyết định công bố bãi bỏ  thủ tục hành chính, bổ sung  thủ tục hành chính thuộc phạm vi áp dụng tại xã. Đồng thời tiếp tục thực hiện có hiệu quả phần mềm i-Office, phầm mềm một cửa, phần mềm quản lý hộ tịch trong giải quyết các thủ tục hành chính và điều hành. Hoàn thiện, công bố thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 tại UBND xã.

Việc kịp thời rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính sẽ góp phần tạo bước chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của các doanh nghiệp, tổ chức và công dân đến liên hệ công việc, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

 

 

 

Thư viện ảnh
Xem thêm
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?