Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 30/7/2021 của UBND huyện về viêc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc, các ngư cụ bị cấm để khai thác thủy sản và tăng cường công tác bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản trên địa bàn huyện.

UBND huyện Hoa Lư vừa ban hành Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 30/7/2021  về việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc, các ngư cụ bị cấm để khai thác thủy sản và tăng cường công tác bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản trên địa bàn huyện.

Nội dung Kế hoạch như sau:

Nhằm lập lại trật tự, kỷ cương trong hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn huyện đối với tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khai thác (đánh bắt) thủy sản và công tác bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân trong hoạt động khai thác thuỷ sản; nâng cao nhận thức, trách nhiệm cộng đồng về bảo tồn, bảo vệ nguồn lợi thủy sản; góp phần phát triển bền vững ngành Thủy sản của huyện.

Chủ động đấu tranh, phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc, ngư cụ cấm để khai thác thủy sản; hành vi vi phạm pháp luật về quản lý khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Kiểm tra, kiểm soát trên phạm vi toàn huyện đối với các hoạt động khai thác thủy sản; quá trình thực hiện không gây tác động, cản trở ảnh hưởng đến hoạt động khai thác thủy sản, đúng pháp luật của các tổ chức, cá nhân.

UBND huyện yêu cầu:

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 15/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh kịp thời, sâu rộng đến các địa phương, cơ quan, tổ chức, đoàn thể và người dân đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc và đầy đủ những nội dung sau:

1.Tổ chức tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản như:

Luật Thủy sản ngày 21/11/2017; Chỉ thị số 01/1998/CT-TTg ngày 02/01/1998,

Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 30/7/2014, Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 13/12/2017, Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản,

Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 15/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình; các quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản tại Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ và văn bản chỉ đạo có liên quan.

Tuyên truyền, hướng dẫn, vận động người dân không sử dụng các hình thức khai thác (đánh bắt) thủy sản mang tính hủy diệt nguồn lợi thủy sản; tham gia tích cực vào các hoạt động bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, đấu tranh, tố giác các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật thủy sản; tuyên truyền, vận động người dân thực hiện giao nộp các vật liệu nổ, công cụ, dụng cụ, ngư cụ bị cấm trong khai thác thủy sản, tích cực phát hiện, tố giác các đối tượng không chấp hành.

Tổ chức các buổi tập huấn tuyên truyền, xây dựng các bài viết đăng tải trên các phương tiện phát thanh của hệ thống truyền thanh huyện, các xã, thị trấn. Thực hiện áp phích tuyên truyền tại các địa điểm công cộng; phát tờ rơi, tài liệu tuyên truyền cho các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động khai thác thuỷ sản.

2. Tổ chức thực hiện ký cam kết không vi phạm pháp luật thủy sản về khai thác thủy sản và bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác (đánh bắt) thủy sản trên địa bàn huyện gồm: Chủ phương tiện (tàu cá) hoạt động khai thác hệ thống sông ngòi, người dân khai thác, đánh bắt vùng kênh mương, nội đồng, ao hồ; người dân đánh bắt các nghề cố định (đăng, đáy, vó, lờ dây) tại các sông; các đối tượng có hành vi sử dụng kích điện, điện lưới, chất nổ, ngư cụ cấm trên địa bàn phải thực hiện ký cam kết không tàng trữ, sử dụng vật liệu nổ, các ngư cụ, công cụ, dụng cụ bị cấm để hoạt động khai thác thủy sản; đồng thời giao nộp vật liệu nổ, các ngư cụ, công cụ, dụng cụ bị cấm hiện còn lưu giữ.

Các tổ chức, cá nhân kinh doanh, buôn bán ngư lưới cụ: Ký cam kết không kinh doanh, buôn bán các ngư cụ, công cụ, dụng cụ bị cấm để khai thác thủy sản; đồng thời giao nộp các ngư cụ, công cụ, dụng cụ bị cấm hiện còn lưu giữ.

3. Vận động người dân giao nộp các vật liệu nổ, công cụ, dụng cụ, ngư cụ bị cấm trong khai thác thủy sản.

Tuyên truyền, vận động người dân thực hiện giao nộp các vật liệu nổ, công cụ, dụng cụ, ngư cụ bị cấm trong khai thác thủy sản và tích cực đấu tranh, phát hiện, tố giác các đối tượng không chấp hành.

3 - UBND các xã, thị trấn tổ chức tiêu hủy công khai (mời các cơ quan thông tin, báo chí đưa tin, tuyên truyền) các công cụ, dụng cụ, ngư cụ bị cấm trong khai thác thủy sản do các tổ chức, cá nhân giao nộp và thực hiện quản lý, xử lý vật liệu nổ theo quy định.

4. Tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm

 - Tổ chức kiểm tra, kiểm soát toàn diện các hoạt động khai thác (đánh bắt) thủy sản trên địa bàn huyện; tập trung ngăn chặn các hành vi sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc, ngư cụ bị cấm để khai thác thủy sản và các hành vi vi phạm khác ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sản;

Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định tại Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.

Thường xuyên tổ chức kiểm tra, kiểm soát các hoạt động khai thác thủy sản trên sông, vùng nội đồng, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định.

Công tác kiểm tra phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, đồng bộ và có sự phối hợp giữa các lực lượng chức năng liên quan, đảm bảo hiệu quả, ngăn chặn, giảm thiểu được các hành vi vi phạm pháp luật. Thời gian thực hiện cao điểm là từ ngày ban hành kế hoạch này đến ngày 31/12/2021. Sau thời gian nêu trên, tùy vào tình hình thực tế và việc chấp hành của người dân, tiếp tục có các giải pháp hợp lý tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định.

 TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Là cơ quan thường trực chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo UBND huyện về việc triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 15/4/2021 theo định kỳ và đột xuất.

Định kỳ hoặc đột xuất tham mưu tổ chức họp Ban Chỉ đạo huyện về chống sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc, các ngư cụ bị cấm để khai thác thủy sản để tăng cường chỉ đạo, công tác tổ chức thực hiện; báo cáo UBND huyện, Ban chỉ đạo kịp thời động viên, khen thưởng các xã, thị trấn, đơn vị, cá nhân thực hiện tốt, chấn chỉnh các đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc.

Thực hiện công tác phối hợp với các ngành liên quan trong công tác kiểm tra, kiểm soát để kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật thủy sản trên địa bàn.

2. Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện - Thực hiện phối hợp với cơ quan chuyên môn của tỉnh, phòng ban của huyện, các xã, thị trấn thực hiện tuyên truyền, tập huấn các nội dung liên quan đến Kế hoạch, Luật thủy sản, các tiêu chuẩn, quy chuẩn ngành, lĩnh vực thủy sản nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản;.

Phối hợp triển khai các nhiệm vụ chuyên môn khác liên quan đến lĩnh vực thủy sản. - Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT tổng hợp, báo cáo, sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch hàng năm, định kỳ, đột xuất về UBND huyện và Sở Nông nghiệp và PTNT.

3. Công an huyện - Chỉ đạo, hướng dẫn phòng chức năng và Công an các xã, thị trấn chủ động nắm tình hình, thu thập thông tin, phát hiện, xác minh, điều tra làm rõ, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về sản xuất, kinh doanh, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc, ngư cụ cấm để khai thác thủy sản.

 - Chỉ đạo các lực lượng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản tại vùng nước nội địa (ao, hồ, đập, ruộng trũng, kênh, mương, sông, ngòi); kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật thủy sản, đặc biệt là các hành vi sử dụng chất nổ, xung điện và các hành vi bị cấm để khai thác thủy sản tại vùng nước nội địa.

- Chỉ đạo lực lượng Công an các xã, thị trấn tiến hành rà soát, lập danh sách các đối tượng có khả năng, biểu hiện nghi vấn sử dụng vật liệu nổ, công cụ, dụng cụ, ngư cụ bị cấm trong khai thác thuỷ sản. Để có biện pháp xử lý, tuyên truyền, vận động, ký cam kết và kiểm tra, thu hồi. 4. Phòng Kinh tế - Hạ tầng: Phối hợp với phòng, ban chuyên môn liên quan và các xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn huyện, không để xảy ra tình trạng thất thoát vật liệu nổ công nghiệp.

 5. Đội Quản lý thị trường số 3: Phối hợp với Công an huyện, các phòng, ban chuyên môn liên quan và các xã, thị trấn tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi buôn bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất nổ, xung điện, chất độc và các ngư cụ cấm để khai thác thủy sản.

6. Trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thanh huyện chỉ đạo, hướng dẫn các đài phát thanh xã, thị trấn: Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến Luật Thủy sản năm 2017, văn bản có liên quan và nội dung Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 15/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh. Chủ động phối hợp các cơ quan chuyên môn thực hiện xây dựng các tin bài về tác hại của việc sử dụng chất nổ, chất độc, xung điện, ngư cụ cấm để khai thác thủy sản nhằm nâng cao trách nhiệm, cũng như nhận thức của cộng đồng trong việc bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.

7. Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện: Phối hợp với các phòng ban có liên quan căn cứ khả năng ngân sách hằng năm tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí triển khai thực hiện kế hoạch theo quy định nhằm bổ sung nguồn lợi thủy sản tại sông ngòi thuộc địa bàn quản lý.

8. UBND các xã, thị trấn - Thành lập Ban Chỉ đạo, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện. Thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Mục II Kế hoạch này và chủ động bố trí kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ thuộc địa phương.

Tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng đến tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động khai thác thủy sản trên hệ thống loa phát thanh các quy định của pháp luật thủy sản đến người dân biết và nghiêm túc chấp hành; lắp đặt pano, áp phích tại các địa điểm như bến đò, hội trường thôn, xóm, phố... Đồng loạt ra quân truy quét, xử lý dứt điểm tình trạng người dân sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc, ngư cụ cấm để khai thác thủy sản trên địa bàn.

Thực hiện công tác quản lý, kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật; tiến tới ngăn chặn tình trạng người dân sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc, ngư cụ cấm để khai thác thủy sản trên địa bàn quản lý. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện nếu để xảy ra tình trạng người dân trên địa bàn quản lý vi phạm các quy định pháp luật về sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc, ngư cụ cấm để khai thác thủy sản.

Tổ chức rà soát lại các đối tượng trên địa bàn có tàng trữ, sử dụng vật liệu, công cụ, ngư cụ bị cấm trong khai thác thủy sản; tuyên tuyền, vận động tổ chức, cá nhân trên địa bàn giao nộp và thực hiện xử lý theo quy định.

Tổ chức thực hiện việc ký cam kết các tổ chức, cá nhân kinh doanh, buôn bán ngư lưới cụ hoàn thành trước ngày 24/9/2021.

Báo cáo kết quả thực hiện nội dung này về Thường trực Ban chỉ đạo (qua Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) trước ngày 05/10/2021, để UBND huyện tổng hợp báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT.

 Định kỳ trước ngày 20 hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện UBND huyện qua phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh.

9. Các đơn vị có liên quan

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các đoàn thể huyện tích cực vận động đoàn viên, hội viên tự giác giao nộp các vật liệu nổ, công cụ, dụng cụ, ngư cụ bị cấm trong khai thác thủy sản; phát động phong trào nhân dân tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ nguồn lợi thủy sản và kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm quy định cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc, ngư cụ cấm để khai thác thủy sản.

- Thực hiện công tác tuyên truyền pháp luật thủy sản trong lĩnh vực được giao, nâng cao nhận thức cộng đồng, ý thức chấp hành về pháp luật thủy sản cho đoàn viên, hội viên

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị báo cáo UBND huyện qua phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo đề xuất Ban Chỉ đạo xem xét quyết định kịp thời chỉ đạo./.

 

 

BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH

Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 103
  • Trong tuần: 197
  • Tất cả: 6 881
Đăng nhập